scania sweden master thesis dissertation theme help with essay writing for university essay on martin luther king daft homework assigment for money how to bibliography elementary research paper create custom quickly resume

Privacy statement QBISnl

1. Algemeen

In dit privacystatement is te lezen welke persoonsgegevens QBISnl van u verwerkt en waarom QBISnl dit doet.

QBISnl vindt het belangrijk om op een verantwoorde manier met uw persoonsgegevens en privacy om te gaan. Daarom doen wij er alles aan om uw persoonsgegevens te beschermen. Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig en veilig verwerkt en worden alleen verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

De verwerkingen van persoonsgegevens zijn aangemeld bij de functionaris voor de gegevensbescherming van QBISnl. De functionaris ziet erop toe dat de verwerking binnen QBISnl in overeenstemming is met de wet en de gedragsregels.

2. Wanneer is dit privacy statement van toepassing

Dit privacystatement is van toepassing op alle gegevens die QBISnl aangeleverd krijgt van partners en opdrachtgevers en verwerkt voor registratie in het register op haar website en op alle gegevens die ontstaan door gebruik te maken van de website.

3. Wie is verantwoordelijk voor uw gegevens?

QBISnl B.V., gevestigd te Rotterdam aan het Weena 505 (3013 AL) (hierna te noemen: ‘QBISnl’) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens in het register.

De partners en opdrachtgevers van QBISnl zijn verantwoordelijk voor het aanleveren en de correctheid van de persoonsgegevens. Ook dragen partners en opdrachtgevers zorg voor de rechtsgrondslag die bijdraagt aan de rechtmatigheid van de verwerking.

4. Uitleg en opbouw van dit privacystatement

In dit privacystatement beschrijven we welke persoonsgegevens QBISnl van u verwerkt en voor welke diensten en doeleinden we dat doen. Ook leggen we in dit privacystatement uit wat deze verwerkingen precies inhouden.

Voor sommige diensten van QBISnl zal u expliciet toestemming moeten geven voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

5. Gegevens en doeleinden

5.1 Functionaliteiten van de QBISnl website

Wanneer u de QBISnl website bezoekt, verwerken wij een aantal gegevens van u om de functionaliteiten van deze online dienst te bieden en deze technisch te beheren. In dit verband verwerken we uw gegevens met de volgende doelen:

Wat houdt dit doel in?
Wanneer u onze websites bezoekt of onze apps gebruikt, verwerken wij uw technische gegevens om de functionaliteiten van de websites en apps te bieden. Met deze gegevens zijn onze website- en appbeheerders in staat om de websites en apps te beheren en te verbeteren. Zo kunnen zij bijvoorbeeld technische storingen oplossen of de beschikbaarheid verbeteren. Om te zorgen dat u informatie op onze websites snel en eenvoudig kunt vinden, gebruiken we ook cookies.

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?
Voor dit doel verwerken wij technische gegevens zoals het lP-adres van uw apparaat, de bezochte web- of app-pagina's, klik- en surfgedrag, de internetbrowser waarmee u surft, vorige/volgende bezochte sites en de duur van een bezoek of sessie.

5.2 Registratie in het kwaliteitsregister voor personen

QBISnl beheert het nationale kwaliteitsregister voor de bouw- en installatietechniek. Hierin staan bedrijven en personen die een bewijs hebben behaald van hun technische vakbekwaamheid. Deze gegevens verwerken we alleen van u als we deze aangeleverd hebben gekregen van een van onze partners of opdrachtgevers. Zie ook onze partnerpagina.

Wat houdt dit doel in?
Het kwaliteitsregister van QBISnl beoogd een centrale plek te bieden voor het verzamelen van informatie over goede en betrouwbare installateurs. Een gedeelte van deze informatie wordt vindbaar voor consumenten, opdrachtgevers en werkgevers.

Welke gegevens verwerken wij hiervoor? Voor dit doel verwerken we uw NAW-gegevens, geboortedatum, werknemerschap, examengegevens en persoonscertificaatgegevens.

5.3 Zichtbaarheid in het kwaliteitsregister voor personen

Wat houdt dit doel in?
Een deel van de geregistreerde persoonsgegevens wordt zichtbaar op de website om consumenten, opdrachtgevers en werkgevers de mogelijkheid te geven om betrouwbare en goede installateurs te kunnen vinden.

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?
Voor dit doel verwerken we uw voorletters, achternaam, persoonscertificaatgegevens en werknemerschap.

5.4 Uw QBISnl account

Wat houdt dit doel in?
Als u geregistreerd bent in het register, krijgt u voor toegang tot deze registratie een QBISnl account. Op het moment van registratie krijgt u voor activatie van uw profiel een activatiecode per e-mail toegestuurd.

Als u inlogt op uw QBISnl account, hebt u één plek om uw gegevens te beheren. U kunt inloggen op uw account via de QBISnl website.

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?

Voor dit doel verwerken wij in principe dezelfde gegevens als voor uw registratie. Enige dat hiernaast door ons verwerkt wordt, zijn uw wachtwoord en eventuele wijzigingen die u in uw gegevens doorvoert en andere gegevens die u ons in dit verband verstrekt.

5.5 Klantcontact en vragen

Wij bieden u graag een zo goed mogelijke service. Om contact met u te kunnen onderhouden, vragen te beantwoorden of klachten in behandeling te nemen, verwerken we uw gegevens.

Wat houdt dit doel in?
U kunt via verschillende kanalen (QBISnl website, per e-mail, telefoon) contact met ons opnemen. Om uw vragen te beantwoorden zullen wij uw persoonsgegevens verwerken.

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?
Voor dit doel verwerken wij uw naam, contactgegevens, uw correspondentie over uw vraag en alle overige persoonsgegevens die u aan ons verstrekt en die nodig zijn om uw vraag te beantwoorden.

5.6 Nieuwsbrieven, alerts en pasje

Wat houdt dit doel in?
Als u geregistreerd staat in het register, kunt u soms elektronische nieuwsbrieven of alerts van ons ontvangen. Hiermee kunnen we u een zo goed mogelijk service verlenen. Zoals een bericht over het verlopen van uw vakbekwaamheid.

Daarnaast sturen wij, voor in ieder geval alle Cito-examens, u een vakbekwaamheidspasje toe. Naast vermelding in het register en uw examencertificaat, is dit een tastbaar bewijs van uw behaalde examens.

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?
Voor dit doel verwerken we uw naam, certificaatgegevens en contactgegevens (e-mailadres en/of woonadres, afhankelijk of u een vakbekwaamheidspasje ontvangt).

5.7 Trendanalyse

Op basis van geaggregeerde informatie doet QBISnl onderzoek naar trends in het gebruik van haar diensten en platform. Bij het uitvoeren van deze trendanalyses verwerken wij uw gegevens om statistische analyses te kunnen uitvoeren.

Wat houdt dit doel in?
QBISnl onderzoekt trends door middel van statistische analyses. De informatie die wij uit deze analyses halen, gebruiken wij om dienstverlening en processen te evalueren en deze aan te passen op basis van nieuwe ontwikkelingen. De resultaten van deze analyses worden uitsluitend op geaggregeerde basis gerapporteerd. Dit betekent dat de resultaten op geen enkele wijze tot individuele klanten zijn te herleiden.

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?
Gegevens over het gebruik van de QBISnl diensten (zoals website en platform).

6. Verstrekking aan derden

Als u geregistreerd staat in het register, kunnen uw gegevens worden doorgegeven aan derden voor aanvullende dienstverlening. Mocht dit voor u het geval zijn, heeft u bij inloggen op uw QBISnl account een melding ontvangen om expliciet toestemming te geven voor deze verwerking. QBISnl treft de vereiste contractuele, technische en organisatorische maatregelen om te verzekeren dat uw gegevens uitsluitend worden verwerkt voor zover dit in dit kader noodzakelijk is. In ieder geval zullen deze derde partijen uw gegevens alleen verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. QBISnl verstrekt verder geen persoonsgegevens aan derden, tenzij zij op grond van een wettelijke bepaling of een uitspraak van de rechtbank of toezichthoudende instantie, daartoe verplicht is, dan wel indien dit noodzakelijk is in het belang van het voorkomen, opsporen of vervolgen van strafbare feiten (zoals fraude, bedrog of oplichting) of u daarvoor toestemming heeft gegeven.

7.Beveiligingsmaatregelen

QBISnl heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, onrechtmatig gebruik of onrechtmatige verwerking. QBISnl gaat zorgvuldig om met uw gegevens.. Denk hierbij aan informatiebeveiligingsbeleid, training van onze medewerkers, encryptie van wachtwoorden, encryptie van overige data en beveiligde servers. Wij adviseren u ook zorgvuldig en vertrouwelijk met uw gegevens om te gaan en uw inloggegevens en persoonsgegevens niet publiekelijk te delen.

8. Overgang van overneming

Bij ontwikkeling of wijziging van omstandigheden rondom QBISnl, kan het voorkomen dat een of meerdere onderdelen van de onderneming overgedragen worden aan een derde. Als onderdeel daarvan kunnen in dat geval ook de daarmee verband houdende (persoons)gegevens worden overgedragen aan deze derde. Indien deze situatie zich voordoet zal QBISnl u hierover tijdig informeren. Indien u het niet eens bent met deze overdracht, kunt u uw account verwijderen of een verzoek voor de verwijdering aan QBISnl richten.

9. Wijzigingen

Het privacystatement van QBISnl kan wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele privacystatement vindt u altijd op onze website. Dit privacystatement is op 25 mei 2018 het laatste gewijzigd. Wij raden u aan om dit statement goed en regelmatig door te nemen, zodat u op de hoogte bent van wijzigingen. De wijzigingen kunnen via het QBISnl-platform/site of per e-mail bekend worden gemaakt.

10. Vragen en verzoeken om inzage, correctie en verwijdering

Via uw QBISnl account of via info@qbis.nl kunt u op ieder moment zelf uw persoonsgegevens inzien en deze (laten) corrigeren of verwijderen. QBISnl bewaart persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en verwijdert persoonsgegevens wanneer deze niet langer noodzakelijk zijn voor de hierboven beschreven doeleinden.

Als u vragen hebt over dit privacystatement, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.